Disclaimer & Copyright

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Mijn Kookweek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op informatie op deze website. Ook niet schade die is ontstaan door het gebruik van websites van derden waar mijnkookweek.nl naar doorlinkt. Mijn Kookweek vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website en alle in deze website gebruikte broncode berusten bij Mijn Kookweek. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijn Kookweek mag niets van deze website worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier.

Alle inhoud op deze website, met uitzondering van daar waar doorverwezen wordt naar andere websites, mag vrij gebruikt worden (mits niet commercieel) met vermelding van Mijn Kookweek als bron. Mijn Kookweek behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken.

Heb je vragen of klachten over de site mijnkookweek.nl dan kun je contact met ons opnemen via info@mijnkookweek.nl