Algemene Voorwaarden

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.mijnkookweek.nl (hierna: 'de Website') gelden de onderstaande algemene voorwaarden. Door van de Website gebruik te maken ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Versie: oktober 2018

Inhoud

 1. Algemeen
 2. Toegang en accountvoorwaarden
 3. Gedragsregels
 4. Tarieven en betalingsvoorwaarden
 5. Overmacht
 6. Copyright en intellectueel eigendommen
 7. Beëindigen van uw account
 8. Slotbepalingen

1. Algemeen

 1. De Website is een platform dat beschikbaar wordt gesteld door Mijn Kookweek en is ontworpen om informatie over koken en voeding te raadplegen, te bewaren, te delen en om gerechten te plannen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van alle diensten door Mijn Kookweek aan jou.
 3. Wanneer deze algemene voorwaarden niet worden nageleefd kan dat er toe leiden dat je account wordt afgesloten.

2. Toegang en accountvoorwaarden

 1. Je dient meerderjarig te zijn of toestemming te hebben van je ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger om een account aan te maken.
 2. Na het aanmaken van een account, krijg je de beschikking over een gebruikersnaam en wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk om deze gegevens veilig te stellen. Mijn Kookweek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies van deze gegevens.
 3. Accounts die zijn geregistreerd door ‘robots’ of andere automatische processen zijn niet toegestaan, je dient een persoon te zijn.

3. Gedragregels

 1. Je mag de Website niet gebruiken voor illegale doeleinden, de Nederlandse wetgeving mag niet geschonden worden.
 2. Het Privacy & Cookie beleid zoals omschreven op de pagina's https://www.mijnkookweek.nl/pages/privacy.php en https://www.mijnkookweek.nl/pages/cookies.php maakt deel uit van de dienst. Door gebruik van alle diensten op de Website verklaar je met dit beleid in te stemmen en je eraan te conformeren.
 3. Je stemt ermee in dat informatie die je invoert in vrije invoervelden online wordt opgeslagen door Mijn Kookweek.
 4. Je verklaart je op geen enkele wijze te zullen voordoen als een ander dan u daadwerkelijk bent. Je zult je daarom ook niet voordoen als een andere gebruiker van de Website.
 5. Het plaatsen of versturen van ongevraagde content en e-mail (SPAM) via de Website is strikt verboden.

4. Aansprakelijkheid

 1. Mijn Kookweek is niet aansprakelijk voor schade aan jouw zijde die het gevolg is van onvoldoende beveiliging van jouw gegevens. Mijn Kookweek is verplicht zich in spannen voor een degelijke beveiliging van de Website.
 2. Mijn Kookweek kan niet garanderen dat de Website zonder storingen en foutloos zal werken. Indirecte schade die je hierdoor kan leiden kan niet op Mijn Kookweek worden verhaald.
 3. Mijn Kookweek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van de Website. Er kunnen dan ook geen enkele rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van de Website.
 4. Schade veroorzaakt door derden aan jouw zijde, die al of niet gebruik maken van de Website, kan niet verhaald worden op Mijn Kookweek. Dit betreft ook het beschikbaar stellen van informatie door andere gebruikers. Mijn Kookweek geeft dan ook geen garanties ten aanzien van deze informatie die door andere gebruikers ter beschikking wordt gesteld.
 5. Je vrijwaart Mijn Kookweek voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de Website door jou en/of onvoldoende naleving door jou van enige verplichting jegens Mijn Kookweek, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

5. Overmacht

 1. Mijn Kookweek aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die Mijn Kookweek niet toerekenbaar zijn.
 2. Wanneer Mijn Kookweek wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Mijn Kookweek en ben jij bevoegd de overeenkomst op te zeggen.
 3. Mijn Kookweek kan niet garanderen dat de Website foutloos is en last zal hebben van storingen. Mijn Kookweek zal zich inspannen om problemen in de diensten zo snel mogelijk op te lossen.
 4. Mijn Kookweek zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie (via de Website).
 5. Mijn Kookweek zal geen aansprakelijkeheid aanvaarden voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de Website, mailberichten of informatie van jou verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

6. Copyright en intellectuele eigendommen

 1. Het is niet toegestaan om vormgeving en inhoud op de Website van Mijn Kookweek te gebruiken voor zowel commercieel als eigen gebruik zonder toestemming van Mijn Kookweek. Hieronder vallen handelsmerken, logo's, teksten, afbeeldingen, HTML en CSS codes.
 2. Onrechtmatig gebruik van de gebruikersrechten die aan jou worden verleend is strikt verboden. De rechten beperken zich tot het gebruik van de diensten van de Website.
 3. Mijn Kookweek kan ten alle tijde informatie gebruiken die door huidige en voormalige gebruikers van de Website op de Website is geplaatst.
 4. Door het plaatsen van gegevens, informatie of beeldmateriaal op de Website stem je ermee in dat je een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent aan Mijn Kookweek om deze gegevens te gebruiken, te bewerken en te verspreiden in alle soorten media voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden. Je doet hierbij, voor zover mogelijk, afstand van je persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 Auteurswet 1912.
 5. Je stemt ermee in dat de gegevens die je via de Website ter beschikking stelt gebruikt kan worden door andere gebruikers van de Website.
 6. Mijn Kookweek kan ten alle tijden door jou ter beschikking gestelde gegevens verwijderen om welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Mijn Kookweek op enige wijze aansprakelijk wordt.
 7. Je staat er voor in dat er met het beschikbaar stellen van de gegevens op de Website geen rechten van derden worden geschonden.

7. Beëindigen van je account

 1. Je bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van je account.
 2. Na verwerking van je opzegging wordt je account per direct stopgezet.
 3. Mijn Kookweek heeft het recht om na een periode van 3 maanden al je data te verwijderen.

8. Slotbepalingen

 1. Wanneer een bepaling uit deze algemene voorwaarden niet geldig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen jou en Mijn Kookweek, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 3. Eventuele geschillen tussen Mijn Kookweek en jou zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter ter keuze van Mijn Kookweek.
 4. Indien Mijn Kookweek of de Website wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen jou en Mijn Kookweek bestaan over op deze andere rechtspersoon.